مدیران سئومن

مدیران متخصص ما پله ای برای موفق تر شدن ما بوده است.

افتخار می کنیم که در کنار خود و در مجموعه سئومن توفیق همکاری با مذیرانی را داریم که در اوج تخصص به کار مشغولند.

مهندس احسان زمانی

مهندس احسان زمانی

مدیر عامل و مدیر سئو
سئو در اصفهان

مهندس سمیرا نوروزی

مدیر OFF Page SEO
سئو در اصفهان

مهندس الناز مفرد

مدیر ON Page SEO
سئو در اصفهان

مهندس شیوا جلائی کار

مدیر طراحی سایت
h6-team1

مهندس جواد بختیار

مدیریت پشتیبانی
h6-team2

مهندس فرزانه رضایی

مدیر تولید محتوا
سئو در اصفهان

مهندس مریم کریمیان

مدیر روابط عمومی